Brass Valves & Allieds

Brass Ball Valve

Brass Ball Cock (Full Bore)

Brass Foot Valve Jet with PVC Jali

PVC Ball First Grade Tested

Brass Air Cock Elgl Type

Brass Bib Clock

Brass Nozzle Cock

Ferule Cock

Horizontal Chech Valve

Vertical Check Valve